Με τη δημιουργία της κάρτας Social Family θα συμμετέχετε αυτόματα στους διαγωνισμούς των Υπεραγορών Αλφαμέγα. Εσείς (ο / η “Συμμετέχων / χουσα”) συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Κάθε πληροφορία ή οδηγίες που δημοσιεύονται από τον Υπεύθυνο της προωθητικής ενέργειας σχετικά με το Διαγωνισμό στα διαφημιστικά φυλλάδια ή εντός των Υπεραγορών Αλφαμέγα, αποτελεί μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

 

Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας

 1. Ο Υπεύθυνος προώθησης του παρόντος Διαγωνισμού είναι η Χ.Α Παπαέλληνας Εμπορική ΛΤΔ (Αλφαμέγα) (ο “Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας”).

 

Εγκυρότητα συμμετοχής

 1. Ο παρών Διαγωνισμός είναι ανοικτός μόνο για τους κατόχους κάρτας Social Family.

 

Βραβείο

 1. Το βραβείο δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας δύναται να αντικαταστήσει το Δώρο με δώρο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

 

Διάρκεια Διαγωνισμού

 1. Οι Διαγωνισμοί είναι ανοιχτοί στις ημερομηνίες του εκάστοτε φυλλαδίου που αναφέρεται ο διαγωνισμός

Συμμετοχή

 1. Για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει στις αγορές τους τον αριθμό του προϊόντος του διαγωνισμού που αναφέρεται ο υπεύθυνος στην σχετική προωθητική ενέργεια.
 2. Οι συμμετοχές πρέπει κατά τη διάρκεια της συναλλαγής στο ταμείο, να χρησιμοποιήσουν την κάρτα Social Family.
 3. Ο Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να ακυρώσει Συμμετοχές, οι οποίες θεωρούνται μη σύμφωνες με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιονδήποτε συμμετέχοντα, για τον οποίο εύλογα θεωρεί ότι παρεμβλήθηκε στην δίκαιη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
 4. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας θα φέρει το δικαίωμα, όπου είναι απαραίτητο, να προβεί σε κάθε ενέργεια για την εύλογη προστασία του από δόλιες ή μη ισχύουσες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, του αιτήματος περαιτέρω στοιχείων επαλήθευσης της ταυτότητας, ηλικίας και των λοιπών στοιχείων των συμμετεχόντων.
 5. Οι συμμετοχές πρέπει να υποβάλλονται από το συμμετέχοντα και όχι μέσω αντιπροσώπων ή τρίτων μερών.

 

Επιλογή νικητή

 1. Οι νικητές των δώρων θα είναι οι έγκυρες συμμετοχές που θα κληρωθούν τυχαία από τον Υπεύθυνο της προωθητικής ενέργειας
 2. Οι νικητές των Δώρων θα ενημερωθούν μέσω του κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας που καταχώρησαν στην κάρτα Social Family κατά το χρόνο συμμετοχής. Οι νικητές θα διαθέτουν 14 ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησής τους, για να αναζητήσουν το Δώρο τους, από τον Υπεύθυνο της προωθητικής ενέργειας.
 3. Στην περίπτωση όπου κάποιος νικητής, ή αναπληρωματικός νικητής δεν είναι διαθέσιμος, κατάλληλος ή δεν απαιτήσει το Δώρο του εντός του απαιτούμενου χρόνου, ο νικητής ή αναπληρωματικός νικητής χάνει το Δώρο του και το τελευταίο απονέμεται σε έναν αναπληρωματικό νικητή, ο οποίος θα αναδεικνύεται με τυχαία επιλογή της επόμενης Συμμετοχής.

 

Εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων

 1. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει τα ονόματα όλων των νικητών. Μπορεί να ζητηθεί από κάθε νικητή να συμμετάσχει στις δραστηριότητες εμπορίας και προώθησης του Υπεύθυνου της προωθητικής ενέργειας και με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι νικητές αποδέχονται την εν λόγω συμμετοχή.
 2. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε προσωπική πληροφορία που υποβλήθηκε από τον συμμετέχοντα για τον ενημερώνει σχετικά με μελλοντικά προωθητικά προγράμματα, καθώς και για να παράσχει πληροφορίες για προϊόντα του Υπεύθυνου της προωθητικής ενέργειας. Ο συμμετέχων δια του παρόντος συναινεί στην εν λόγω χρήση των προσωπικών πληροφοριών για αυτούς τους σκοπούς και επιβεβαιώνει ότι συμφωνεί με την πολιτική απορρήτου του Υπευθύνου της προωθητικής ενέργειας που διατίθεται στη διεύθυνση www.alphamega.com.cy/en/privacy-policy/. Ο συμμετέχων δύναται να αναιρέσει τη συγκατάθεσή του στην εν λόγω χρήση προσωπικών πληροφοριών, απευθύνοντας γραπτό αίτημα στον Υπεύθυνο της προωθητικής ενέργειας ή χρησιμοποιώντας τη διαδικασία εξαίρεσης που υπογραμμίζεται στην πολιτική απορρήτου του Υπευθύνου της προωθητικής ενέργειας.

 

Γενικά

 1. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε διακοπή στο Διαγωνισμό, είτε οφείλεται σε ανωτέρα βία ή άλλους παράγοντες πέραν του εύλογου ελέγχου του Υπευθύνου της προωθητικής ενέργειας.
 2. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας επιφυλάσσεται του δικαιώματος, ενεργώντας εύλογα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εφαρμοζόμενους κώδικες, να τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Διαγωνισμού.
 3. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας δεν θα ευθύνεται και δεν θα θεωρείται υπαίτιος: (α) για οποιαδήποτε αδυναμία λήψης Συμμετοχών λόγω αστοχίας μετάδοσης και άλλων συνθηκών πέραν του εύλογου ελέγχου του, (β) για οποιαδήποτε καθυστερημένη, απολεσθείσα, λανθασμένα δρομολογημένη ή κατεστραμμένη μετάδοση ή συμμετοχή, (γ) οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή αστοχία που σχετίζεται με υπολογιστή ή επικοινωνίες, (δ) οποιαδήποτε διακοπή, απώλεια ή ζημία που προκαλείται από συμβάντα πέραν του ελέγχου του Υπευθύνου της προωθητικής ενέργειας ή (ε) οποιοδήποτε σφάλμα εκτύπωσης ή τυπογραφικό λάθος σε οποιοδήποτε υλικό που σχετίζεται με το Διαγωνισμό.
 4. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων συμφωνεί ότι απαλλάσσει τον Υπεύθυνο της προωθητικής ενέργειας από κάθε ευθύνη περί αξιώσεων, δαπανών, τραυματισμών, απωλειών ή ζημιών οποιουδήποτε είδους που απορρέει από ή σε σχέση με το Διαγωνισμό ή σε σχέση με την αποδοχή, κατοχή, παρακολούθηση ή χρήση οποιουδήποτε δώρου (με την εξαίρεση του θανάτου ή τραυματισμού που προκαλείται από αμέλεια, απάτη από πλευράς του Υπευθύνου της προωθητικής ενέργειας ή όπως άλλως προβλέπεται απαγορευτικά από το νόμο).